Je známe, že genetické faktory a výchova sa podieľajú na formovaní nášho tela a charakterových vlastností osobnosti. V dnešnej dobe stále viac odborníkov venuje zvýšenú pozornosť práve vplyvu výchovy a vonkajších faktorov, ako sú psychogénne a traumatizujúce udalosti v ranom vývine dieťaťa, keďže tie ovplyvňujú psychické a somatické zdravie človeka.

Konštitúciu tela tvoria kosti, ale aj kĺbové spojenia, svalstvo, väzivové a tukové tkanivo. Formovanie tela závisí od ich množstva, pevnosti či pružnosti. Ďalej sú to genetické faktory, výživa a životospráva už v ranom detskom veku, správny vývoj motoriky a pohyb. Z psychologického hľadiska pri formovaní konštitúcie tela zohráva významnú rolu aj vplyv výchovných postupov či stereotypov, správanie rodičov, ktorí svojím charakterom a povahovými vlastnosťami ovplyvňujú jednak psychický, no tiež somatický vývin svojho dieťaťa. Všetko sa to deje v súvislosti s uspokojovaním fyziologických a psychických potrieb dieťaťa. Toto sa týka hlavne obdobia raného detstva, to znamená prenatálneho štádia, pôrodu a obdobia po narodení, až do cca šiesteho roku života dieťaťa. Je to obdobie, ktoré má kľúčový vplyv aj na formo- vanie charakterových vlastností osobnosti.

Chrbticu považujeme za oporný systém tela. Za základný pilier, ktorý časom a zároveň vekom odzrkadľuje naše zvyky i zlozvyky, pohybové aktivity, ako aj traumatizujúce zážitky, ktoré sme v živote zažili. Na chrbtici a jej držaní sa prejavuje schopnosť našej obrany, schopnosť vyrovnávať sa so zložitými situáciami v živote. Táto schopnosť sa fyzicky môže prejaviť rovným a hrdým držaním, keď máme tendenciu napnúť hruď, vztýčiť hlavu hore, ramená zatlačiť dozadu alebo, naopak, skloniť hlavu, zhrbiť sa, ramená stlačiť dovnútra a tým telo zaguľatiť. Naša chrbtica sa formuje a vyvíja aj pod vplyvom životných udalostí, ktoré ovplyvňujú naše prežívanie.